Inskrivning, förtur m.m.

För att stå i Ängsdals skolors kö måste skriftlig ansökan om plats göras.

Barn vid Ängsdals förskola Bunkeflostrand har, i första hand, förtur till plats vid Ängsdals grundskola. Förturen innebär att barn vid förskolan alltid har företräde  framför andra barn som söker till Ängsdals skola.

Förtur till skolan gäller också för syskon till inskrivna barn i Ängsdals förskola eller skola. Förturen innebär att syskon, med undantag för barn med plats i Ängsdals förskola Bunkeflostrand, alltid har förtur framför andra barn som söker till Ängsdals grundskola.

Vid vårdnadshavarens uppsägning av plats i förskolan upphör barnets rätt till plats i förskolan och därmed ovannämnda förtursrätt tio dagar efter skriftlig uppsägning av platsen ingivits till förskolan, försåvitt uppsägning dessförinnan inte skriftligt återkallats.

Barnets plats vid skolans fritidshem är beroende av att föräldraavgifter erläggs.

Tackar man nej till angiven plats upphör köanmälan att gälla och man placeras sist i kö vid ny anmälan.

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barn ur kön om:

  • erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress
  • familjen avstår från erbjuden plats
  • svar på erbjudande inte inkommer
  • svar på erbjudande inte inkommer i tid
Tänk därför särskilt på att alltid meddela ändrade kontaktuppgifter, per telefon eller till info@angsdals.se.

Som ködatum gäller den dag då ansökan inkom till Ängsdals förskola och skola. Med undantag för ovannämnda förtursrätt sker intagning efter ködatum.