Varför Ängsdals förskolor?

Trygghet och närhet
Barn och vårdnadshavare på Ängsdals förskolor ska uppleva trygghet och känna förtroende för vår verksamhet och våra pedagoger. Vi uppmuntrar ett nära samarbete mellan hem och förskola och att det alltid finns möjlighet till kommunikation. Alla vårdnadshavare har tillgång till vårt intranät SchoolSoft, där information och nyheter om förskolans och barnens verksamhet finns.

Barnens dagar ska präglas av trygghet, lust, kreativitet, stolthet och ett fokus på barnens individuella utvecklingsmöjligheter.

Vi profilerar oss med entreprenöriellt lärande vilket är ett synsätt och arbetssätt som främjar barnens lust, kreativitet, självständighet och stolthet genom samarbete och relationer med andra utanför sin egen avdelning och som stimulerar barnens motivation, inre drivkrafter och arbetsglädje så att den inte försvinner längs (skol-)vägen. Att våga testa olika problemlösningar och utgå ifrån barnens intresse i ett tematiskt arbetssätt, dvs att få med och dokumentera alla bitar i läroplanen och arbetsplanens mål. I samarbete med Malmö högskola har vi genomfört en studie i entreprenöriellt lärande, Mot gemensamma mål – Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod” Jonas Alwall & Balli Lelinge (2016)

Vi är inspirerade av Reggio Emilias synsätt att barnet har hundra språk som alla behöver stimulans i lärandesituationer under dagen på förskolan. Exempelvis skapande, bild, språk, forskande, rörelse, drama, musik, dans, lek, matematik, teknik mm.

Pedagogisk dokumentation innebär att dokumentera barnens utforskande och sedan återföra den till barnen för reflektion. Då tränar barnen på att sätta ord på sitt eget lärande och pedagogerna kan identifiera nästa steg i den pedagogiska planeringen.

Läroplanen för förskolan är det styrdokument som anger vilket innehåll verksamheten måste ha men vägen dit bestämmer barn och pedagoger tillsammans utefter mål, behov och intresse i barngruppen.

Vi har öppet på våra förskolor enligt gällande ramtider. Generella öppettider Måndag till Fredag kl 06.15-17.30 samt vid behov till kl 18.30. Obs! Tiderna kan variera något.

Vistelsetiderna för barn på förskolan kan utökas i den omfattning som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Reggio Emilia-filosofin, Läroplanen, Pedagogisk dokumentation & entreprenöriellt lärande bildar en kompletterande fyrklöver som ser barnet som rikt, kompetent och kreativt.