Varför Ängsdals skola?

Trygghet
På Ängsdals skola ska alla elever och vårdnadshavare känna trygghet och förtroende för vår verksamhet och personal. Skolans storlek underlättar för att göra detta möjligt. Hos oss är alla elever synliga, och de ska känna att det alltid finns vuxna att vända sig till.

Trygghet och förtroende bygger på nära relationer, därför läggs mycket tid på att bygga upp detta. Hos oss är alla elever våra elever – all personal ska känna alla elever till namn även om de inte undervisar dem och kunna vara till hands när det behövs.


Närhet och kommunikation
Vi tror på en nära kontakt mellan skola och hem och att det gynnar eleverna och deras möjligheter att utvecklas och lyckas så bra som möjligt i skolan. Det ska alltid gå att kontakta skolan och personalen för att få svar på frågor eller diskutera saker som man undrar över.

En del av kommunikationen sker via vårt intranät SchoolSoft där information och nyheter om skolans verksamhet publiceras. Där kan vårdnadshavare följa planeringar och resultatrapporteringar som hjälper till att skapa insyn i varje elevs individuella utveckling.


Medveten språkutveckling

Redan från förskoleklassen arbetar skolan aktivt med elevernas språkliga utveckling. I yngre åldrar träffar de trollet Trulle, sedan ingår eleverna i skolans årliga läsprojekt – allt för att lyfta och stärka elevernas läs- och skrivförmåga. På Ängsdals skola är det inte något konstigt att elever läser med öronen. Från tidig ålder och hela vägen upp görs regelbundna kartläggningar för att följa varje elevs utveckling och kunna sätta in rätt resurser för att stärka och kompensera.

Centralt på skolan finns ett väl utbyggt bibliotek som ständigt utökas och aktualiseras. Böcker är fortfarande viktiga i skolan och hos oss ska det finnas böcker för alla.


1-1 och digitala verktyg

I dagens föränderliga värld lever våra elever i en digitaliserad vardag. Då är det rimligt och nödvändigt att dessa verktyg finns att tillgå i skolan och att det utgör en naturlig del av elevernas skolvardag. Redan från förskoleklass möter eleverna iPads och datorer som viktiga verktyg. Från åk 4 arbetar skolan i en 1-1-miljö, där eleverna har egna datorer eller lärplattor som de får ta hem från skolan för att göra den lärande vardagen så gränslös och tillgänglig som möjligt.

Ett av skolans uppdrag är att rusta eleverna med rätt färdigheter och kunskaper för att hantera detta. I uppdraget ingår allt från att behärska modern teknik till att vara källkritisk och kunna hantera sociala medier rätt och etiskt.